Vedtægter for Ringsted og Omegns Møntklub

Vedtagne 1. september 1971, 6. september 1972,
10. oktober 1973, 26. februar 1975, 6. april 2004, 3. april 2007,
1. september 2009, 1. september 2015 samt
3. april 2018.

§ 1

Ringsted og Omegns Møntklub, stiftet den 21. april 1971, har til formål at fremme interessen for mønter, hvilket søges nået ved:

1. Afholdelse af medlemsmøder med foredrag og forevisning

2. I alle retninger at støtte medlemmerne i numismatiske spørgsmål, herunder også anvisningssalg over indkomne mønter.

3. Søge samarbejde med andre klubber.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, som henvender sig til bestyrelsen, og som kan godkendes af denne. I tvivlsspørgsmål kan sagen forelægges på et medlemsmøde. Udmeldelse af klubben kan ske mundtligt til bestyrelsen. Et medlem, der modarbejder klubben, kan ekskluderes ved den ordinære, eller en ekstraordinær generalforsamling.

Det medlem, der ønskes ekskluderet, skal senest samtidig med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling have skriftlig underretning om, at spørgsmålet om pågældendes eksklusion vil blive forelagt til general-forsamlingsbeslutning. Til eksklusion kræves kun simpelt flertal.

 § 3

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling og skal betales senest i forbindelse med novembermødet

Betales kontingentet ikke senest til novembermødet skal kassereren skriftligt påminde om at betale beløbet inden 14 dage.

Sker det ikke, slettes restanten og denne kan kun optages på ny efter de i § 2 givne retningslinier og skal derhos betale restance.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Endvidere vælges to suppleanter for bestyrelsen for et år ad gangen, to revisorer for to år ad gangen forskudt således at der er en revisor på valg hvert år, og én suppleant for ét år ad gangen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og tegner foreningen.

§ 5

Generalforsamling afholdes i april eller maj måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Valg.

5. Indkomne forslag.

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen indvarsles skriftlig mindst 14 dage før afholdelse. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før lovlig indkaldt generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 15 % af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af de sager, der ønskes forelagt.

 § 6

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt efter dirigentens anvisning.

Skriftlig afstemning dog efter ønske fra mindst 1 medlem.

§ 7

Til ændring af vedtægter kræves, at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 8

Mønter, der ønskes solgt på auktion, skal være auktionsudvalget i hænde senest 3 uger før auktionsdagen, sådan at auktionsudvalget har mulighed for at udsende lister 14 dage før auktionen.

Auktionsgebyr til klubben andrager 6 kr. af hammerslagsbeløbet. Beløbet udredes med 3 kr. fra køber og 3 kr. fra sælger.

Ved budlighed i forbindelse med brevbud/sal, har brevbudet fortrinsret

Ved budlighed på brevbud har første indkommet brevbud fortrinsret.

Under auktionen fører et medlem af auktionsudvalget auktionsprotokollen, samt udregner beløbene for køber og sælger, - hvorefter klubbens kasserer afregner med køber og sælger. Alle køb afregnes kontant.

Ønsker et medlems arvinger samlinger eller dele deraf solgt eller udstykket gennem klubben, kan klubben påtage sig denne realisation og nedsætter et udvalg på 3 medlemmer, heraf mindst et medlem af bestyrelsen. Dette udvalg aflægger hvert kvartal regnskab og beretning til bestyrelsen, der senest to måneder efter en realisations afslutning fremsender regnskabet til revision. 

§ 9

Relevante spørgsmål vedrørende klubben, som ikke er opført i disse vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget til at tage beslutning om under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 10

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig generalforsamling. Ikke tilstedeværende medlemmer kan deltage i denne afstemning ved skriftligt at indsende deres stemmer til bestyrelsen.

Til vedtagelse af forslag kræves 4/5 af stemmer for.

Foreningens formue tilfalder ved opløsning et velgørende formål, som den opløsende generalforsamling bestemmer.

§ 11

Medlemmers navne og adresser er beskyttet mod videregivelse og salg under nogen form til ikke-medlemmer, uden personlig tilladelse.

Ringsted og Omegns Møntklub  | Ringstedmontklub@gmail.com